Termomodernizacja

Fundacja Szczęśliwe Jutro realizuje projekt pn.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku placówki „Przystań Szczęśliwe Jutro” w miejscowości Wróblówka, gmina Czarny Dunajec, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 4. Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr RPMP.04.03.02-12-0224/16 z dnia 04.07.2017 r.

Partnerem Projektu jest: Fundacji BUKOVINA

Cele projektu:  

1. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu powyżej 60% oraz ograniczenie emisji CO2 i emisji pyłów (PM10, PM2,5).

Planowane efekty

1. Wykonanie kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynku będącego w użytkowaniu Fundacji Szczęśliwe Jutro spowoduje zwiększenia efektywności energetycznej obiektu powyżej 60% oraz ograniczenie emisji CO2 i emisji pyłów (PM 10,PM2,5)

Projekt realizowany jest w okresie od 05.08.2016- 30.10.2018 roku.

Wartość przedsięwzięcia : 1 067 708,00 zł

Wartość dofinansowania: 314 329,99 zł

X