„ Fundacja „SZCZĘŚLIWE JUTRO” została założona w lipcu 2015 r. i powstała aby stworzyć na Podhalu innowacyjny, spójny, wieloetapowy system pomocowy, wspierający rodziny znajdujące się w trudnym położeniu oraz ich dzieci.

Swoim działaniem Fundacja realizuje następujące cele:

  • Prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą „ Przystań Szczęśliwe Jutro”, czyli dom dziecka we Wróblówce
  • Pomaga rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w celu wyrównywania ich szans,
  • Wspiera rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • Wzmocnienia więzi wśród rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci wychowujących się poza własnymi rodzinami,
  • Pomaga w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej,
  • Tworzy spójny systemu pomocy rodzinie, w której występuje: alkoholizm, przemoc domowa, narkomania, niedostosowanie społeczne, bezradność opiekuńczo-wychowawcza oraz trudności w realizowaniu ról rodzicielskich,
  • Działała na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
X