O nas

Fundacja „SZCZĘŚLIWE JUTRO” została założona w lipcu 2015 r. i powstała aby
stworzyć na Podhalu spójny, wieloetapowy system pomocowy, wspierający rodziny
znajdujące się w trudnym położeniu oraz ich dzieci.

Swoim działaniem Fundacja realizuje następujące cele:

 • Prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze Przystań Szczęśliwe Jutro oraz
  Przystań Radosne Jutro czyli dwa domy dziecka we Wróblówce;
 • Pomaga rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w celu wyrównywania ich
  szans;
 • Wspiera rodziny systemu pieczy zastępczej;
 • Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących
  się w sytuacji kryzysowej, przebywających w rodzinnych formach opieki
  zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • Wzmocnienia więzi wśród rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
  dzieci wychowujących się poza własnymi rodzinami;
 • Pomaga w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej;
 • Tworzy spójny systemu pomocy rodzinie, w której występuje: alkoholizm,
  przemoc domowa, narkomania, niedostosowanie społeczne, bezradność
  opiekuńczo-wychowawcza oraz trudności w realizowaniu ról rodzicielskich;
 • Działała na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
  ochrony praw dziecka.
X