Nasza misja

Fundacja „SZCZĘŚLIWE JUTRO” została założona w lipcu 2015 r. i powstała aby stworzyć na Podhalu innowacyjny, spójny, wieloetapowy system pomocowy, wspierający rodziny znajdujące się w trudnym położeniu oraz ich dzieci.

Swoim działaniem Fundacja realizuje następujące cele:

  • Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans,
  • Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • Wzmocnienie więzi wśród rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci wychowujących się poza własnymi rodzinami,
  • Pomoc w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej,
  • Tworzenie spójnego systemu pomocy rodzinie, w której występuje: alkoholizm, przemoc domowa, narkomania, niedostosowanie społeczne, bezradność opiekuńczo-wychowawcza oraz trudności w realizowaniu ról rodzicielskich,
  • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
Podaj rękę...

by stworzyć lepszy świat...

Dążymy do...

Otwarcia Przystani SZCZĘŚLIWE JUTRO czyli dwóch domów dziecka we Wróblówce

Propagujemy...

Działania profilaktyczne, poruszając tematy trudne, czasami bardzo bolesne ale i bardzo istotne

Będziemy...

Przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi

Pokażemy...

poprzez organizowany wolontariat jak wiele korzyści niesie ze sobą wspólna zespołowa praca na rzecz innych potrzebujących osób

Henry Ford

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”

Pomóż nam zbudować „Przystań Szczęśliwe Jutro”

Chcesz pomóc? Chcesz być częścią Szczęśliwego Jutra? Skontaktuj się z nami…

X