Stop COVID

W prowadzonej przez Fundację Placówce realizujemy grant pn. Stop COVID w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Przystań Szczęśliwe Jutro w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 14.750,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego .

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 30.11.2020 r.

W wyniku realizacji grantu:
A. Doposażono stanowiska pracy personelu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Przystań Szczęśliwe Jutro oraz jej mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID- 19.

B. Doposażono Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Przystań Szczęśliwe Jutro w sprzęt
i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Pod działanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie.

X